Subscribe to CIVIL KKUfacebook

ผลงานวิจัย ป.โท-ป.เอก


ชื่อ-สกุล ระดับ ชื่อเรื่อง
นายธนายุทธ  ไชยธงรัตน์ ปริญญาโท การวิจัยด้านวิศวกรรมบริหารก่อสร้างในประเทศไทย: กรณีศึกษา 2537-2551
น.ส.อาภา  สธนเสาวภาคย์ ปริญญาเอก ผลการศึกษาความทนทานต่อซัลเฟต และ กรดของมอ์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานปริมาณมากและมอร์ต้าจีโอ โพลิเมอร์เถ้าหนัก
นายพงษ์พันธ์  แทนเกษม ปริญญาโท The public Transportation Projects to reduce Co2 Emission in khonkaen university
นายพงศ์เทพ  เทพพุทธางกูร ปริญญาโท การจัดการโครงการซ่อมแซมอาคารที่เสียหายหลังจากเกิดภัยพิบัติแผ่นดินเคลื่อนตัว : กรณีศึกษาประเทศไทย
นายอรรถพล  ศิริสุวรรณ ปริญญาโท การพัฒนาโปรแกรม ตารางการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมที่สุด
นายเสกสรร บุญฉวี ปริญญาโท การวิเคราะห์ระยะห่างที่เหมาะสมของของแยกแบบกระแสจราจรไหลต่อเนื่อง โดยใช้การจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
นายอรรถกร  สาละ ปริญญาโท การศึกษาแนวทางการสืบสวนอุบัติเหการจารจรเชิงลึก: ตัวอย่างกรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายณัฐพงษ์  เนตรวงอินทร์ ปริญญาโท แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้รถขนส่งมวลชน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายนบกาญจน์  ใจสะอาด ปริญญาโท แบบจำลองประเมินเส้นทางเดินเท้า : กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Mr. Tuan van Gnuyen ปริญญาโท The beneficial Effects of sheet pile on the capacities of pile foundation on sand
นายอภิวัฒน์  ปัจนสุนทร ปริญญาโท พฤติกรรมรับน้ำหนักของฐานรากเข็มพืดจากแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ
นายณรงค์เดช  มหาศิริกุล ปริญญาโท The measurement of Contaminated sorption in khonkaen soils from laboratory
นายวัชเรศ แก่นบุตร ปริญญาโท การซึมผ่านของคลอไรด์ของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและเถ้าชานอ้อย แกลบไม้
นายวุฒิไกร  ไชยปัญหา ปริญญาโท การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดการจราจร ณ บริเวณห้าแยก ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม Paramics
นายพัชรพล โพธิ์ศรี ปริญญาโท การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอตาร์มวลเบาระบบเซลลูล่า สำหรับงานโครงสร้าง
นายสุชัย  แซ่ฉิ้น ปริญญาโท กลไกการต้านทานแรงเฉือนในคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมเหล็กปลอกแบบโครงข้อหมุน
Satakhun  detphan ปริญญาโท Preparation of fly ash and rice husk ask geopolymer
ลั่นกรุง  ผดุงกิจ ปริญญาโท พฤติกรรมการับแรงของผนังทึบที่โอบรัดด้วยโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงเฉือน
Sayan sirimontree ปริญญาโท Flexural behaviors of damaged full- scale highway ฯ
วุฒิพงษ์  ธรรมศรี ปริญญาโท การบ่งชี้จุดอันตรายบนทางหลวงในประเทศไทยด้วยวิธีอัตราการเกิดอุบัติเหตุวิกฤต
ดนัย  พรมชาติ ปริญญาโท ระบบช่วยตัดสินใจสำหรับเลือกวิธีควบคุมการจราจรของทางแยก
ณัฐวิทย์  จิตราพิเนตร ปริญญาเอก การลดการเคลื่อนที่แคพิลลารีเพื่อบรรเทาภัยเนื่องจากดินเค็ม
พงษ์ศักดิ์ มณีกุล ปริญญาโท ผลกระทบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นต่อคุณสมบัติพื้นฐานด้านพลศาสตร์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก