ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่นี่ TH EN
ถนนมิตรภาพ ต
ำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ : +043 202846 , 043 202847 Fax : +66 43 202847 ต่อ 102. E-mail : encivil@kku.ac.th