ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรินทร์ เป็นรองอธิการบดี ม.บรูพา

Comments Off on ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรินทร์ เป็นรองอธิการบดี ม.บรูพา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มีคำสั่งให้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำภาควิชาฯ  เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา อีกหน้าที่หนึ่ง  เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดียิ่งมา ณ โอกาส นี้ 14915456_1139923466084287_4785372243859752911_n

ค่ายโยธาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Comments Off on ค่ายโยธาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ชุมนุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “ค่ายโยธาพัฒนาชุมชุนและสิ่งแวดล้อม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม พ.ศ.2559             ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ชาวบ้าน ต.บัวใหญ่ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน ทางชุมนุมฯได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างศาลาการเรียนรู้อเนกประสงค์ขนาด 8 x 14 เมตร และเวที ให้แก่ทางโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เหนื่อยยาก ลำบาก เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ทางทีมงานทุกคน ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จนสามารถผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดี ซึ่งเมื่อการสร้างศาลา และเวที ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ทางชาวบ้านก็ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข เสียงหัวเราะ และความยินดีที่มีต่อกันและกัน ถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเพียงไม่กี่วัน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยเหลือทีมงานให้กิจกรรมสำเร็จไปได้ด้วยดี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณโครงการเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคอนกรีตกำลัง 210 ksc (Cylinder) เป็นปริมาณ 20 m3 บริษัท แก่นนครคอนกรีต(2001) จำกัด สนับสนุนอิฐบล็อกจำนวน 400 ก้อน บริษัท หลังคาเหล็ก พียูโฟม จำกัด สนับสนุนวัสดุแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบฉนวน พียูโฟม มูลค่า 36,022 บาท สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม1 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม2 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม5 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม6 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม7 สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม8

บรรยายพิเศษ ” การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ “

Comments Off on บรรยายพิเศษ ” การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ “

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง EN1205  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดให้มีการบรรยายแก่อาจารย์ นักศึกษา เรื่อง " การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ " พร้อมทั้งการใช้โปรแกรม TURNITIN ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานตีพิมพ์ และการใช้ Reference manager MENDELEY  โดยวิทยากรบรรยายคือคุณทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ คุณกิตติยา สุทธิประภาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผศ.ธันยดา พรรณเชษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยายในครั้งนี้ pufrom20160921_155020pufrom20160921_130633 pufrom20160921_130747 pufrom20160921_131053

English Camp 59

Comments Off on English Camp 59

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก นักศึกษาจึงควรที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ด้วยเหตุนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้ตั้งโครงการที่จะจัดค่ายสำหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังจะเข้ามาเรียนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านวุฒิภาวะและทัศนคติ รวมทั้งปลูกฝังความรักในวิชาชีพ การมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษา จะได้นำไปใช้ในการเรียนอีก 3 ปีที่ข้างหน้า โดยการจัดค่ายครั้งนี้ จะได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และทักษะในการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา เพื่อที่จะได้ออกไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป โดยการจัดกิจกรรมค่ายมีขึ้นใน วันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ pufromIMG_3974 pufromIMG_3977 pufromIMG_4000 pufromIMG_4100

Next Page »