โครงการสัมมนาบุคลากร ปี59

Comments Off on โครงการสัมมนาบุคลากร ปี59

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมนาบุคลากร ประจำปี 2559  ณ อลงกต บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559  โดยมี รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในการจัดสัมมนาบุคลากร โดยการสัมมนาบุคลากรในครั้งนี้ เป็นการประชุม อภิปรายในด้านเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดการสถานที่ และการดำเนินงานของตัวบุคลากรเอง ให้ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ซักซ้อมในด้านความเข้าใจในการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของภาควิชาฯ และเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรของภาควิชาฯ ต่อไป IMG_4710 IMG_4698 IMG_4704 IMG_4732 IMG_4750  

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เข้ารับรางวัลโทเร จากองคมนตรี

Comments Off on ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เข้ารับรางวัลโทเร จากองคมนตรี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) ได้จัดพิธีมอบรางวัลและทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ประจำปี 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลเทล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลและทุนดังกล่าว และมีนายชิโร ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครั้งนี้ ซึ่งรางวัลและทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ได้รับรางวัลนี้ ประเภทบุคคล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ สนใจการวิจัยด้านวัสดุก่อสร้าง ได้พัฒนาวัสดุเชื่อมประสานใหม่ “จีโอโพลิเมอร์” ซึ่งสามารถพัฒนาจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยแคลเซียมสูงที่มีสมบัติทางกลที่ดีและมีความทนทานสูง นอกจากนี้ ยังได้สร้างความร่วมมือการวิจัยและจัดตั้งเครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย เป็นผลให้ผลงานด้านนี้ของนักวิจัยไทยนับเป็นลำดับทื่ 7 ของโลก สำหรับประเภทหน่วยงาน กลุ่มวิจัยที่ได้รับรางวัล ได้แก่ กลุ่มวิจัย: บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่เป็นปัญหาในชุมชน ปศุสัตว์ และสาธารณสุขของประเทศไทย โดยกลุ่มวิจัยนี้มีสมาชิกของกลุ่มวิจัยเป็นคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวิจัย คืออาจารย์ ดร. วิถี เหมือนวอน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ประเภทที่สอง ทุนช่วยเหลือทางด้ายวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือ นักวิจัย ที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยที่หัวข้อวิจัยต้องจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2558 ได้มอบทุนรวมทั้งสิ้น 20 ทุน โดยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ได้รับทุนวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในโครงการ “การศึกษาสหวิทยาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร” ประเภทที่สาม รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มอบสำหรับบุคลากรผู้รับผิดชอบทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสนใจของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยอาจารย์อนิสรา บุญสด อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลงานชื่อ “ผลของการสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่มีต่อร้อยละและอัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยอ่อน และผลกระทบต่อแมลงช้างปีกใส” และอาจารย์ประภัสสร จรไพร อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลงานชื่อ “การเพิ่มผลผลิตมะนาวพันธุ์แป้นรำไพ (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) ด้วยสารสกัดจากพืชท้องถิ่น” โดยรางวัลทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ยังได้รับเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติการอีกด้วย ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและทุนในพิธีดังกล่าว ภาควิชาฯขอแสดงความยินดียิ่งแก่ ศาตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มา ณ โอกาสนี้ 4-1-1132x670 pdf pdf2 pdf4

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ในงานเชิดชูบุคลากร มข.

Comments Off on ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ในงานเชิดชูบุคลากร มข.

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2559″  งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย    ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญาและสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์  งานครั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินประจำปี 2558 ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12783613_852891074836862_3847915911645594541_o (1) รางวัลเชิดชูเกียรติสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12801672_852906854835284_6532475103667899112_n (2) ด้านการการพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รางวัลเชิดชูเกียรติสายสนับสนุน ด้านสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุวรรณี มังดินดำ  สำนักงานคณบดี รางวัลเชิดชูเกียรติคณะ/หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านงานคลังและพัสดุที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 กลุ่มข้าราชการ (สายผู้สอน) รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟังการบรรยาย “การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว” ณ เชียงราย

Comments Off on ฟังการบรรยาย “การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว” ณ เชียงราย

27 ก.พ. 59 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 38 คน ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับ “การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว” จาก รศ.ดร.เอนก ศิริพาณิชกร และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ณ โรงแรม คง การ์เดนวิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย และ ในช่วงบ่ายได้ไปทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และโรงเรียนธารทองวิทยา อ. พาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอาคารเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้านแรงแผ่นดินไหว cham_22 cham_33 cham11

Next Page »