ฟังการบรรยาย “การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว” ณ เชียงราย

27 ก.พ. 59 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 38 คน ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับ “การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว” จาก รศ.ดร.เอนก ศิริพาณิชกร และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ณ โรงแรม คง การ์เดนวิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย และ ในช่วงบ่ายได้ไปทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และโรงเรียนธารทองวิทยา อ. พาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอาคารเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้านแรงแผ่นดินไหว cham_22 cham_33 cham11