ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ในงานเชิดชูบุคลากร มข.

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2559″  งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย    ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญาและสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์  งานครั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินประจำปี 2558 ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12783613_852891074836862_3847915911645594541_o (1) รางวัลเชิดชูเกียรติสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12801672_852906854835284_6532475103667899112_n (2) ด้านการการพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รางวัลเชิดชูเกียรติสายสนับสนุน ด้านสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุวรรณี มังดินดำ  สำนักงานคณบดี รางวัลเชิดชูเกียรติคณะ/หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านงานคลังและพัสดุที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 กลุ่มข้าราชการ (สายผู้สอน) รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น