ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เข้ารับรางวัลโทเร จากองคมนตรี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) ได้จัดพิธีมอบรางวัลและทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ประจำปี 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลเทล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลและทุนดังกล่าว และมีนายชิโร ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครั้งนี้ ซึ่งรางวัลและทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ได้รับรางวัลนี้ ประเภทบุคคล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ สนใจการวิจัยด้านวัสดุก่อสร้าง ได้พัฒนาวัสดุเชื่อมประสานใหม่ “จีโอโพลิเมอร์” ซึ่งสามารถพัฒนาจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยแคลเซียมสูงที่มีสมบัติทางกลที่ดีและมีความทนทานสูง นอกจากนี้ ยังได้สร้างความร่วมมือการวิจัยและจัดตั้งเครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย เป็นผลให้ผลงานด้านนี้ของนักวิจัยไทยนับเป็นลำดับทื่ 7 ของโลก สำหรับประเภทหน่วยงาน กลุ่มวิจัยที่ได้รับรางวัล ได้แก่ กลุ่มวิจัย: บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่เป็นปัญหาในชุมชน ปศุสัตว์ และสาธารณสุขของประเทศไทย โดยกลุ่มวิจัยนี้มีสมาชิกของกลุ่มวิจัยเป็นคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวิจัย คืออาจารย์ ดร. วิถี เหมือนวอน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ประเภทที่สอง ทุนช่วยเหลือทางด้ายวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือ นักวิจัย ที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยที่หัวข้อวิจัยต้องจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2558 ได้มอบทุนรวมทั้งสิ้น 20 ทุน โดยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ได้รับทุนวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในโครงการ “การศึกษาสหวิทยาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร” ประเภทที่สาม รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มอบสำหรับบุคลากรผู้รับผิดชอบทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสนใจของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยอาจารย์อนิสรา บุญสด อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลงานชื่อ “ผลของการสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่มีต่อร้อยละและอัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยอ่อน และผลกระทบต่อแมลงช้างปีกใส” และอาจารย์ประภัสสร จรไพร อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลงานชื่อ “การเพิ่มผลผลิตมะนาวพันธุ์แป้นรำไพ (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) ด้วยสารสกัดจากพืชท้องถิ่น” โดยรางวัลทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ยังได้รับเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติการอีกด้วย ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและทุนในพิธีดังกล่าว ภาควิชาฯขอแสดงความยินดียิ่งแก่ ศาตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มา ณ โอกาสนี้ 4-1-1132x670 pdf pdf2 pdf4