โครงการสัมมนาบุคลากร ปี59

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมนาบุคลากร ประจำปี 2559  ณ อลงกต บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559  โดยมี รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในการจัดสัมมนาบุคลากร โดยการสัมมนาบุคลากรในครั้งนี้ เป็นการประชุม อภิปรายในด้านเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดการสถานที่ และการดำเนินงานของตัวบุคลากรเอง ให้ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ซักซ้อมในด้านความเข้าใจในการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของภาควิชาฯ และเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรของภาควิชาฯ ต่อไป IMG_4710 IMG_4698 IMG_4704 IMG_4732 IMG_4750