สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้วัดสมศรี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้วัดสมศรีในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ วัดสมศรี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดนั้นได้มากจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้อนุมัติงบประมาณโครงการ เป็นจำนวนเงิน 50,448 บาท ทั้งนี้ บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อ และรอยยิ้มที่มีให้กันของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา และชาวบ้าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่วัดสมศรี งานถนนได้ดำเนินการตั้งแต่เวลา 8.30 - 13.30 น. หลังจากกิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ก็ได้รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย และเดินทางกลับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 18.00 น. tss1 tss2 tss3 tss4 tss5