English Camp 59

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก นักศึกษาจึงควรที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ด้วยเหตุนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้ตั้งโครงการที่จะจัดค่ายสำหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังจะเข้ามาเรียนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านวุฒิภาวะและทัศนคติ รวมทั้งปลูกฝังความรักในวิชาชีพ การมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษา จะได้นำไปใช้ในการเรียนอีก 3 ปีที่ข้างหน้า โดยการจัดค่ายครั้งนี้ จะได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และทักษะในการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา เพื่อที่จะได้ออกไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป โดยการจัดกิจกรรมค่ายมีขึ้นใน วันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ pufromIMG_3974 pufromIMG_3977 pufromIMG_4000 pufromIMG_4100