บรรยายพิเศษ ” การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ “

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง EN1205  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดให้มีการบรรยายแก่อาจารย์ นักศึกษา เรื่อง " การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการและความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ " พร้อมทั้งการใช้โปรแกรม TURNITIN ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานตีพิมพ์ และการใช้ Reference manager MENDELEY  โดยวิทยากรบรรยายคือคุณทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ คุณกิตติยา สุทธิประภาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผศ.ธันยดา พรรณเชษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้ดำเนินการในการบรรยายในครั้งนี้ pufrom20160921_155020pufrom20160921_130633 pufrom20160921_130747 pufrom20160921_131053