ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรินทร์ เป็นรองอธิการบดี ม.บรูพา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มีคำสั่งให้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำภาควิชาฯ  เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา อีกหน้าที่หนึ่ง  เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดียิ่งมา ณ โอกาส นี้ 14915456_1139923466084287_4785372243859752911_n