อัตราค่าบริการ


-ราคาทดสอบวัสดุ  <-- คลิ๊กที่นี่ **บริการเสริมอื่นๆ
ค่าบริการเสริมอื่นๆ ค่าบริการ/ครั้ง(บาท)
ส่งผลทดสอบทางไปรษณีย์ 50 บาท
ส่งผลทดสอบทางแฟ็กซ์ 20 บาท
ส่งผลทดสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 200 บาท
* หมายเหตุ ผู้ขอรับบริการทดสอบวัสดุ ต้องยื่นเอกสารในการทดสอบวัสดุล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันทดสอบจริง