รายละเอียดทุนการศึกษา


ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistantship: TA) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รายละเอียดทุน ให้นักศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท/ปีการศึกษา (รายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่บอร์ดภาควิชาฯ)   ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รายละเอียดทุน ให้นักศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 4,000 บาท/ภาคการศึกษา (รายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่บอร์ดภาควิชาฯ)