ผลงานวิจัย


ผลงานวิจัย

Test Table

ลำดับประเภทการตีพิมพ์ชื่อบทความชื่อวารสาร/ชื่องานประชุมวิชาการปีที่ตีพิมพ์ผู้ร่วมเขียน
1ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

Public Transport Planning for a Motorcycle Dominated Community
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies
2011ผศ.ธเนศ เสถียรนาม

Sittha JAENSIRISAK

Nattapong NATEVONGIN

Wichuda Kowtanapanich
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 24 มกราคม 2555