แนะนำภาควิชา


  • ประวัติความเป็นมาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ปณิธานภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"ประวัติความเป็นมาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะวิศวกรโยธาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการวางแผน  ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง  โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่นถนน ระบบระบายน้ำ อาคาร เขื่อน เป็นต้น  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2507 เป็นสาขาแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยปัจจุบันประกอบด้วย 7 สาขาวิชาคือ วิศวกรรมสำรวจ  โครงสร้าง  วัสดุ ชลศาสตร์ ขนส่ง ปฐพีและการจัดการงานก่อสร้าง  ด้วยจุดเด่นของความหลากหลายสาขาวิชาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้วิศวกรที่สำเร็จการศึกษาไปสามารถใช้ความรู้ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจาการสอนในระดับปริญญาตรีแล้วภาควิชาวิศวกรรมโยธายังมีการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาทั้ง หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ มีการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย  ห้องปฏิบัติการทุกสาขาวิชาที่มีความทันสมัยครบครัน รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา  ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่  ด้วยความพร้อมในทุกด้าน  จึงทำให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีส่วนผลักดันงานวิจัยในการพัฒนางานด้านต่างๆ เช่น สาขาวิศวกรรมโครงสร้างรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอกเพื่อทำงานวิจัยชั้นสูง  โดยมีงานวิจัยด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่มีการศึกษาอยู่ในขณะนี้ได้แก่  การตรวจสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการต่างๆ การศึกษาถึงพฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  การตรวจวัดการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง เป็นต้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธายังส่งเสริมให้มีการบริการแก่ชุมชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยมีหน่วยทดสอบวัสดุ

ให้บริการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ การทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต เหล็ก หิน ดิน เป็นต้น พร้อมบริการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา  โดยแบ่งออกเป็น 7 แผนก ดังนี้

1. แผนกวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) 2. แผนกวิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering) 3. แผนกวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering) 4. แผนกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resources Engineering) 5. แผนกวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 6.แผนกวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering) 7. แผนกวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management Engineering)

 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาโท 2 สาขา 1) สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง เนื่องจากเป็นที่เด่นชัดว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ในหลายๆ ด้านรวมทั้งงานโยธา ซึ่งต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น จึงมีการเปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้างขึ้น2) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ประสบปัญหา ด้านการขาดแคลนน้ำมากที่สุดในประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำจึงเกิดขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานี้ เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งมีความต้องการอย่างสูง เพื่อทำงานด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นของประเทศ พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โดยเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าได้ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี โดยศึกษาเพิ่มเติมอีก 3 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศบ.โยธา)พ.ศ. 2542 เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก 1) ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (นานาชาติ - ภาษาอังกฤษ)2) ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (นานาชาติ - ภาษาอังกฤษ)   เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของประเทศอินโดจีนและพม่า ซึ่งประเทศเหล่านี้ มีความต้องการวิศวกรระดับปริญญาโทและเอก เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำขั้นสูง หลักสูตรนี้จึงเปิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการภายใน ประเทศ ด้วยพร้อมทั้งทุนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงานวิจัยระดับลึกมากขึ้น จากนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งก็จะส่งผลดีในด้านการพัฒนาประเทศอีกด้านก้าวต่อไปที่ไม่หยุดนิ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

"ปณิธานภาควิชาวิศวกรรมโยธา"

"ก้าวต่อไปที่ไม่หยุดนิ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา" พ.ศ. 2544 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เรายังไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการให้การศึกษาแก่นักศึกษา ทางภาควิชาเล็งเห็นถึงการพัฒนาการหลักสูตรเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยได้จัดการให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วดังนี้ ในปีการศึกษา 2543 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในการส่งนักศึกษาไปศึกษาที่ Mie University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน โดยจะเริ่มศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ในต้นปีการศึกษา 2544 เป็นเวลา 1 ปีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ส่งนักศึกษาจำนวน 5 คน ไปฝึกงานที่ Transport System Center (TSC) , University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2544 ถึง 1 มิถุนายน 2544 เปิดหลักสูตรปริญญาเอกร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of South Australia  ในสาขาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) โดยระหว่างศึกษาจะต้องไปเรียนที่ออสเตรเลีย 6 เดือน แล้วทำวิจัยที่ไทย 2 ปี และกลับไปเขียนและทำการสอบวิทยานิพนธ์ที่ออสเตรเลียอีก 6 เดือน เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะได้ปริญญาของ University of South Australia     นี่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้มีศักยภาพทัดเทียม มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมโยธามีความพร้อมในการเรียนการสอนอย่างมาก มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอนครบครัน มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาได้อย่างเต็มที่ มีห้องปฎิบัติการในแต่ละ สาขาวิชาที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งในการ พัฒนาประเทศ มีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยวิศวกรรมหลายแขนง เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง วิศวกรรมชลศาสตร์ เป็นต้น       วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน เช่น เทคโนโลยีความก้าวหน้าทาง Information System (GIS , Expert System , Knowledge Based , etc.) ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานทางวิศวกรรมโยธามีการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้งานตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งต้องพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้านเอง เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องการวิศวกรโยธารุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ สานต่อภาระและ ธำรงค์ไว้ ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิศวกรรมโยธา

"วิสัยทัศน์และพันธกิจ"

วิสัยทัศน์:

ภาค วิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัญฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นสติปัญญาของสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรม

พันธกิจ: ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานด้าน วิศวกรรมโยธา เพื่อให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการวิจัย และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมโยธา โดยเน้นการพัฒนาท้องถิ่น และอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม

ห้องปฏิบัติการ   * ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง * ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ * ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมขนส่งและการทาง * ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ * ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี งานวิจัยของภาควิชา * การบริหารและจัดการระบบกระจายน้ำ * การศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย * งานออกแบบและจัดการการก่อสร้างอาคาร เขื่อน  และระบบชลประทาน * การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง * การพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง  เช่น คอนกรีตเถ้าแกลบ เป็นต้น * การศึกษาระบบโครงสร้างดินและฐานราก * การศึกษาระบบขนส่งมวลชนและวิเคราะห์โดยใช้ GIS * การตรวจสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย * การตรวจวัดและควบคุมการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง