แนะนำบุคลากร


 
ผู้บริหารภาควิชา
.Untitled-2
.
.
.
รศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา Email:  chapaw@kku.ac.th Homepage:
.
.
อ.สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล อาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ฝ่ายวิชาการ Email:   surpra@kku.ac.th Homepage:
ผศ.ดร.กอปร  ศรีนาวิน ผู้ช่วยศาสตาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา Email:   korbsri@yahoo.com Homepage:
 
ผศ.ดร.รัตมณี นันทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา Email:   ratamanee.nuntasarn@gmail.com Homepage:
patsapan ดร.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ Email: Homepage:
อดลฤดี2 ผศ.ดร.ดลฤดี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมปฐพี Email:   olhor@kku.ac.th Homepage:
ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมขนส่ง Email:  pongrid@gmail.com Homepage:
อปิยะวัชร อ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้าง Email: Homepage:
อ.สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสำรวจ Email:   surpra@kku.ac.th Homepage:
รศ.ดร.วันชัย สะตะ รองศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมวัสดุ Email: vancsa@kku.ac.th Homepage:
t kittiwetk ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ Email:  kkitti@kku.ac.th Homepage:
patsapan อ.ดร.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ Email:  Homepage:
แผนกวิศวกรรมขนส่ง
ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมขนส่ง Email:  pongrid@gmail.com Homepage:
ผศ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email:  ladpit@kku.ac.th Homepage:
รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม รองศาสตราจารย์ Email:   sthaned@kku.ac.th Homepage: http://home.kku.ac.th/sthaned/home.htmผลงานวิจัย
12910678_10153551924784067_1258467725_n  ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email:  k.wichuda@gmail.com Homepage:
 ปิยณัฐ ว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ ฝ่ายปฏิบัติการ Email: p.jantosut@gmail.com Homepage:
คุณพิทักษ์ นามสิงห์ขันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ Email: Homepage:
แผนกวิศวกรรมโครงสร้าง
อปิยะวัชร อ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้าง Email:  piyafo@kku.ac.th Homepage:
ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์ ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ Email:  maeteeb@yahoo.com Homepage:
อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี อาจารย์ Email:  surachet@kku.ac.th Homepage:
t ja reuk รศ.ดร.จารึก ถีระวงษ์ รองศาสตราจารย์ Email: jaruek1968@gmail.com Homepage:
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ Email:  natthapg@kku.ac.th ตารางเวลา
ผศ.ดร.ธันยดา  พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email:  tanpan@kku.ac.th Homepage:
แผนกวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
patsapan อ.ดร.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ Email:  Homepage::
รศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค รองศาสตราจารย์ Email: Homepage:
ผศ.ดร.กอปร  ศรีนาวิน ผู้ช่วยศาสตาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ฝ่ายวิชาการ Email:   korbsri@yahoo.com Homepage:
   รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย รองศาสตราจารย์(อาจารย์พิเศษ) Email: Homepage:
แผนกวิศวกรรมวัสดุ
รศ.ดร.วันชัย สะตะ รองศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมวัสดุ Email:   vanchai_sata@yahoo.com ,vancsa@kku.ac.th Homepage:
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์ Email:  prinya@kku.ac.th Homepage:
  รศ.วีระ  หอสกุลไท รองศาสตราจารย์ Email:  veehor@kku.ac.th Homepage:
คุณสมชาย เติมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าอาคารปฏิบัติการ Email:  labboy_ce@hotmail.com Homepage:
คุณมานพ เจริญกุล ฝ่ายปฏิบัติการ Email: Homepage:
คุณชัยยา คำสมน้อย ฝ่ายปฏิบัติการ Email: Homepage:
10638026_10202415478170271_1908108728_n คุณตรรกวิทย์ คำก้อน ฝ่ายปฏิบัติการ Email: Homepage:
แผนกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
t kittiwetk ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ Email: kkitti@kku.ac.th Homepage:
รศ.วินัย ศรีอำพร รองศาสตราจารย์ Email:  winsri@kku.ac.th Homepage:
Untitled-2 รศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา รองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา Email:  chapaw@kku.ac.th Homepage:
คุณสกลเกียรติ กวีพิชชาพัชร ฝ่ายปฏิบัติการ Email:  ethanhunt_k@hotmail.com Homepage:
นายมานะชัย สอนเพ็ง ฝ่ายปฏิบัติการ Email: Homepage:
แผนกวิศวกรรมปฐพี
 อดลฤดี2 ผศ.ดร.ดลฤดี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมปฐพี Email:  dolhor@kku.ac.th Homepage:
รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ Email:  chimuk@kku.ac.th Homepage:
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองศาสตราจารย์ Email:   watgas@kku.ac.th Homepage:
ผศ.ปิติ อังสุโวทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์(อาจารย์พิเศษ) Email:  piti@kku.ac.th Homepage:
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองศาสตราจารย์ Email:   ponpun@kku.ac.th Homepage:
ผศ.ดร.รัตมณี นันทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา Email:   ratamanee.nuntasarn@gmail.com Homepage:
คุณสุวัฒน์ มบขุนทด ฝ่ายปฏิบัติการ Email: Homepage:
คุณประดิษฐ์ กาบจันทร์ ฝ่ายปฏิบัติการ Email: Homepage:
แผนกวิศวกรรมสำรวจ
อ.สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสำรวจ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา Email:   surpra@kku.ac.th Homepage:
t chatchai ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Email:  fcecws@kku.ac.th Homepage:
รศ.ดิลก ศรีนาวิน รองศาสตราจารย์(อาจารย์พิเศษ) Email: Homepage:
คุณพัชรี นิมา ฝ่ายปฏิบัติการ Email:   pacnim@kku.ac.th Homepage:
ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ ผลพูน ฝ่ายปฏิบัติการ Email:  posuriy@kku.ac.th Homepage:
งานสารบรรณ
คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานสารบรรณEmail:  pjatup@kku.ac.th Homepage:
คุณอนุรักษ์ ใยแก้ว นักวิชาการพัสดุ Email:  kanuru@kku.ac.th Homepage:
คุณเจริญ นามสีฐาน พนักงานห้องปฏิบัติการ Email: Homepage:
  คุณพงศ์พันธ์  คำสิงห์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ Email:  egob_egab@hotmail.com Homepage:
10470809_10205393981398613_2371222811395740570_n คุณวันทนีย์ นาคะผิว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Email:  june_wantanee@hotmail.com Homepage:
 นุ่น  คุณเสาวนา  เสียงสนั่น นักวิชาการศึกษา Email:  n_u_n_13@hotmail.com Homepage: