ติดต่อภาควิชา


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น· ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ : 043-202846 , 043-202847   โทรภายใน 12146 , 12161  Fax:043 202847 ต่อ 102 encivil@kku.ac.th