ทุนการศึกษา


เกณฑ์การพิจารณาทุน

  เกณฑ์การพิจารณารางวัลนักศึกษาเรียนดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ผลการเรียนของปีการศึกษาล่าสุด ไม่นับรวมภาคฤดูร้อนคิดเฉพาะ ภาคต้นและปลาย ต้องเกิน 3.00  (GPA)
  3. ต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดในคู่มือการศึกษา
  4. รางวัลนักศึกษาเรียนดีจะให้แผนการศึกษาละ 5 คน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  ในแต่ละชั้นปี
  5. ในกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษไม่ถึง 5 คน สามารถยกยอดมอบให้นักศึกษาอีกแผนการศึกษาหนึ่งได้   โดยมีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้นไม่เกินชั้นปีละ 10 คน
  เกณฑ์การให้เกียรติบัตรพัฒนาการเรียนดีเด่น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างปีการศึกษาโดยไม่นับผลการเรียนภาคฤดูร้อน
  3. ต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์และหรือกลุ่ม พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และหรือกลุ่มวิชาชีพรวมกันทั้ง 2 ภาคต้องเกินกว่า  38  หน่วยกิต
(ยกเว้นชั้นปีที่ 3 ภาคปกติและภาคพิเศษ ม.6  รวมทั้ง 2 ภาคต้องเกินกว่า  35  หน่วยกิต) 4.   ผลการเรียนรวม ณ  ปีการศึกษาล่าสุดต้องเกิน  2. 00 5.  ระดับการพัฒนาการเรียนแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  ดังนี้.- 5.1  ดีเยี่ยม             มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น                              30% 5.2  ดีเด่น               มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง    20% – 29% 5.3  ดีมาก              มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง    10% – 19%