จบไปทำอะไร


วิศวกรรมโยธาคืออะไร วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม และการสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ โดยจะรวมขั้นตอนการออกแบบ การวิเคราะห์ การก่อสร้างหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการ และการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม งานทางด้านวิศวกรรมโยธามีตัวอย่างเช่น งานออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคารสูง บ้าน สะพาน เส้นทางรถไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน เป็นต้น วิศวกรรมโยธาเรียนเกี่ยวกับอะไร ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โดยจะเรียนตั้งแต่การตรวจสอบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้หรือไม่ และจะเรียนวิธีวิเคราะห์และออกแบบสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ซึ่งจะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆ สิ่งก่อสร้างด้วย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ด้วย ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง ผู้ที่จะเข้าศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ที่ดีพอสมควร เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถเลือกทำงานในสายงานด้านวิศวกรรมโยธาที่แตกต่างกันมากมาย เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง โดยอาจจะทำงานเป็นวิศวกรออกแบบ ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างทางโยธาชนิดต่างๆ หรืออาจจะทำงานเป็นวิศวกรก่อสร้าง ซึ่งทำหน้าที่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทางโยธาตามแบบที่วิศวกรออกแบบได้ทำมา หรืออาจจะทำงานเป็นวิศวกรโครงการ ซึ่งทำหน้าที่จัดการโครงการทางวิศวกรรมโยธา เรียนจบแล้วสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถทำงานในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทก่อสร้าง บริษัทผลิตวัสดุและผลิตภัณท์ทางโยธาเช่น ปูนซิเมนต์ เหล็ก พื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ มีทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และบริษัทขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา เช่น องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น เรียนต่อด้านไหนได้บ้าง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถเรียนต่อในสาขาย่อยทางวิศวกรรมโยธาซึ่งเป็นการเรียนไปในทางลึก เช่น อาจจะเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางด้านอาคารสูง สะพาน วัสดุก่อสร้าง หรือ การจราจรและขนส่ง เป็นต้น หรืออาจจะเรียนต่อในทางกว้าง เช่น เรียนต่อในด้านการบริหาร เพื่อที่จะมาบริหารงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ก็ได้