ผลงานวิจัยอาจารย์(กำลังปรับปรุง)


แผนกวิศวกรรมขนส่ง

ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง Email:  pongrid@gmail.com รศ.ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข Email:   prasitjp@gmail.com ผศ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล Email:  ladpit@kku.ac.th ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม Email:   sthaned@kku.ac.th  

แผนกวิศวกรรมโครงสร้าง

ผศ.ดร.จารึก ถีระวงษ์ Email:   jaruek1968@gmail.com ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์ Email:  maeteeb@yahoo.com อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี Email:  surachet@kku.ac.th ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร Email:  nareemit@gmail.com ผศ.ดร.ธันยดา  พรรณเชษฐ์ Email:  tanpan@kku.ac.th รศ.ยิ่งศักดิ์  พรรณเชษฐ์ รศ.ดำรงค์  หอมดี รศ.รังษี นันทสาร

แผนกวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

  ผศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค Email:  narong_fec@yahoo.com ผศ.ดร.กอปร  ศรีนาวิน Email:   korbsri@yahoo.com รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย Email:

แผนกวิศวกรรมวัสดุ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ Email:  prinya@kku.ac.th รศ.วีระ  หอสกุลไท Email:  veehor@kku.ac.th ผศ.ดร.วันชัย สะตะ Email:   vanchai_sata@yahoo.com

แผนกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

รศ.วินัย ศรีอำพร Email:  winsri@kku.ac.th ผศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา Email:   chapaw@kku.ac.th อ.กิตติเวช ขันติยวิชัย

แผนกวิศวกรรมปฐพี

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ Email:   ponpun@kku.ac.th รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ Email:  chimuk@kku.ac.th รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก Email:   watgas@kku.ac.th ผศ.ปิติ อังสุโวทัย Email:  piti@kku.ac.th ผศ.ดร.ดลฤดี หอมดี Email:  dolhor@kku.ac.th อ.ดร.รัตมณี นันทสาร Email:   ratamanee.nuntasarn@gmail.com

แผนกวิศวกรรมสำรวจ

อ.สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล Email:   surpra@kku.ac.th   อ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ Email:  fcecws@kku.ac.th รศ.ดิลก ศรีนาวิน Email: