ผลงานวิจัย ป.โท-ป.เอก


ผลงานวิจัย ระดับปริญญา โท

ลำดับ สาขา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 CM ธนายุทธ  ไชยธงรัตน์ การวิจัยด้านวิศวกรรมบริหารก่อสร้างในประเทศไทย: กรณีศึกษา 2537-2551 ณรงค์  เหลืองบุตรนาค
2 CM พงศ์เทพ  เทพพุทธางกูร การจัดการโครงการซ่อมแซมอาคารที่เสียหายหลังจากเกิดภัยพิบัติแผ่นดินเคลื่อนตัว : กรณีศึกษาประเทศไทย ณรงค์  เหลืองบุตรนาค
3 TRP อรรถพล  ศิริสุวรรณ การพัฒนาโปรแกรม ตารางการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมที่สุด ลัดดา ตันวาณิชกุล
4 TRP อรรถกร  สาละ การศึกษาแนวทางการสืบสวนอุบัติเหการจราจรเชิงลึก: ตัวอย่างกรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พนกฤษณ  คลังบุญครอง
5 MAT พัชรพล โพธิ์ศรี การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์มวลเบาระบบเซลลูล่า สำหรับงานโครงสร้าง ปริญญา จินดาประเสริฐ
6 GTE ณรงค์เดช  มหาศิริกุล The measurement of Contaminated sorption in khonkaen soils from laboratory พงศกร  พรรณรัตนศิลป์
7 MAT วัชเรศ แก่นบุตร การซึมผ่านของคลอไรด์ของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและเถ้าชานอ้อยแกลบไม้ วีระ  หอสกุลไท
8 TRP พงษ์พันธ์  แทนเกษม The public Transportation Projects to reduce Co2 Emission in khonkaen university ธเนศ เสถียรนาม, สุรชัย  สถิตคุณารัตน์
9 TRP เสกสรร บุญฉวี การวิเคราะห์ระยะห่างที่เหมาะสมของของแยกแบบกระแสจราจรไหลต่อเนื่อง โดยใช้การจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค ลัดดา ตันวาณิชกุล, จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
10 TRP ณัฐพงษ์  เนตรวงศ์อินทร์ แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้รถขนส่งมวลชน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธเนศ  เสถียรนาม, สิทธา  เจนศิริศักดิ์
11 TRP นบภกาญจน์  ใจสะอาด แบบจำลองประเมินเส้นทางเดินเท้า : กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลัดดา ตันวาณิชกุล
12 GTE Tuan van Gnuyen The beneficial Effects of sheet pile on the capacities of pile foundation on sand พงศกร  พรรณรัตนศิลป์
13 GTE อภิวัฒน์  พัจนสุนทร พฤติกรรมรับน้ำหนักของฐานรากเข็มพืดจากแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ พงศกร  พรรณรัตนศิลป์
14 TRP วุฒิไกร  ไชยปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดการจราจร ณ บริเวณห้าแยก ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม Paramics พนกฤษณ  คลังบุญครอง
15 STR พงษ์ศักดิ์ มณีกุล ผลกระทบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นต่อคุณสมบัติพื้นฐานด้านพลศาสตร์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณัฐพงษ์ อารีมิตร
16 STR สุชัย  แซ่ฉิ้น กลไกการต้านทานแรงเฉือนในคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมเหล็กปลอกแบบโครงข้อหมุน ธันยดา พรรณเชษฐ์, เมธี บุญพิเชฐวงศ์
17 STR ลั่นกรุง  ผดุงกิจ พฤติกรรมการรับแรงของผนังทึบที่โอบรัดด้วยโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงเฉือน ธันยดา พรรณเชษฐ์, เมธี บุญพิเชฐวงศ์
18 TRP วุฒิพงษ์  ธรรมศรี การบ่งชี้จุดอันตรายบนทางหลวงในประเทศไทยด้วยวิธีอัตราการเกิดอุบัติเหตุวิกฤติ ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
19 TRP ดนัย  พรมชาติ ระบบช่วยตัดสินใจสำหรับเลือกวิธีควบคุมการจราจรของทางแยก ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
20 STR ขวัญชัย กรพันธ์ การเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนของชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเมทอลชีท ธันยดา พรรณเชษฐ์, เมธี บุญพิเชฐวงศ์
21 MAT จิรวัฒน์ ชาลีวรรณ กำลังรับแรงอัดและระบบโครงสร้างของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าชานอ้อยบด วีระ  หอสกุลไท
22 STR Daosadeth Kingkeo Effect of Horizontal to vertical crack-control reinforcement ratio on strength concrete structures จารึก ถีระวงษ์
23 STR วีรศักดิ์ มหาชานนท์ พฤติกรรมแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กบางภายใต้การเปลี่ยนแปลงของแนวแรงกระทำ จารึก ถีระวงษ์
24 TRP สุรพล อาญาพิทักษ์ การพัฒนาแบบจำลองการเลือกเส้นทาง รับ-ส่งพนักงานที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลัดดา ตันวาณิชกุล
25 GTE เลิศ เกิดชัยภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักในดินที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พงศกร  พรรณรัตนศิลป์
26 SUR วันชัย ช่วยหาญ การสร้างแบบจำลองสามมิติของสถาปัตยกรรมไทยอีสานโดยใช้เทคนิคการรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้เชิงเลข ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
27 MAT แสงสุรีย์ พังแดง วัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าลอยผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปริญญา จินดาประเสริฐ
28 MAT กิตติชาติ  เผ่าพงษ์ไพบูลย์ การสำรวจตรวจสอบกำลังอัดและการซึมผ่านของคลอไรด์ของคอนกรีตซีเมนต์ผสมเถ้าลอยโดยใช้เถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้บดละเอียดเป็นวัสดุผสมเพิ่ม วีระ  หอสกุลไท
29 STR มนูญกิตติ์ คำทอง การเสริมกำลังรับแรงอัดของเสาคอนกรีตโดยการโอบรัดด้วยแผ่นเมทัลชีท เมธี บุญพิเชฐวงศ์, ธันยดา พรรณเชษฐ์
30 SUR ปรมินทร์ เอนกแสน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน สิ่งปกคลุมดิน และการขยายตัวของเมืองขอนแก่น โดยใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
31 MAT ธวัชชัย โทอินทร์ จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน วันชัย สะตะ
32 SUR เจษฎา ทองแท่ง การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติสำหรับการประเมินคุณภาพของแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข: กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำชี ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
33 TRP หทัยพร อัศวพัฒนากูล การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการให้บริการของรถแท็กซี่: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและปริมณฑล ลัดดา ตันวาณิชกุล
34 GTE เจษฎา โศณณายะ การศึกษาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุชั้นพื้นทางจากแหล่งวัสดุในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน วัชรินทร์ กาสลัก
35 CM ปฎิพทธ์ ตันมิ่ง การพัฒนาอิฐมอญและคอนกรีตบล็อกเพื่อการประหยัดพลังงาน กอปร ศรีนาวิน
36 TRP ปัทมา อยู่เย็น การจัดตารางเวลาในการเดินรถขนส่งมวลชน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้โปรแกรมเอกเซลโซลเวอร์ ลัดดา ตันวาณิชกุล
37 MAT อำพล วงศ์ษา การใช้เศษวัสดุเป็นส่วนผสมในคอนกรีตพรุน วันชัย สะตะ
38 TRP ประวิทย์ ผายทอง การวิเคราะห์การให้สิทธิพิเศษด้านสัญญาณไฟจราจรของโครงการบางกอกบีอาร์ที โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรในระดับจุลภาค ธเนศ เสถียรนาม
39 TRP สุเมธ เดชธำรงค์ แบบจำลองการเลือกประเภทการเดินทางระหว่างยานพาหนะ ส่วนบุคคลและรถประจำทางด่วนพิเศษ: กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น ธเนศ เสถียรนาม
40 MAT สุวรรณี เหล่าปัญญา ความทนทานต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่ฝังในคอนกรีตผสมผงลูกถ้วยไฟฟ้า วีระ  หอสกุลไท
41 TRP ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ การศึกษารถประจำทางด่วนพิเศษเพื่อสนับสนุนเมืองคาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น ธเนศ เสถียรนาม
42 TRP บุณยพัต รุ่งเรืองชัยศรี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดของผิวทางจากเครื่องมือทดสอบ ลัดดา ตันวาณิชกุล
43 TRP วราศักดิ์ ปะสังติโย การวิเคราะห์การจัดการจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ทางแยกสัญญาณไฟจราจร ธเนศ เสถียรนาม
44 TRP ปิยวัฒน์ ทองเกรียว การพัฒนาแบบจำลองระดับภูมิภาคเพื่อหาความจุและระดับการให้บริการของถนน กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลัดดา ตันวาณิชกุล
45 TRP ขวัญเรือน แย้มทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานการลื่นไถลและอุบัติเหตุจราจร ลัดดา ตันวาณิชกุล
46 TRP ปิยาภัสว์ เหิรเมฆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืดของผิวทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ลัดดา ตันวาณิชกุล
47 GTE นิชา ไกรกีรติ การประยุกต์ใช้วิธีการประมวลผลด้วยภาพเพื่อการตรวจวัดในการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ ดลฤดี หอมดี
48 GTE พลพิทักษ์ บุญสิงห์ศร การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการในการหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกำแพงดินเสริมกำลังเชิงกล ดลฤดี หอมดี
49 CM อรรถพล ราชวิจิตร การปรับปรุงระบบควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพ กอปร ศรีนาวิน
50 SUR ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศฐานอินเตอร์เน็ตและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
51 GTE ศิวพร วงษ์ดี อิทธิพลของเข็มพืดต่อค่ากำลังรับน้ำหนักในแนวดิ่ง แนวนอน และโมเมนต์ของฐานรากเสาเข็มบนดินเหนียว พงศกร  พรรณรัตนศิลป์
52 GTE Chamroeun Chhun Physical modeling of shallow foundation surrounded by sheet pile on clay under horizontal loading Pongsakorn Punrattanasin
53 STR นิชฌานันท์ ห้องสินหลาก การจำลองพฤติกรรมของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีท ภายใต้แรงอัดตามแนวแกน เมธี บุญพิเชฐวงศ์, ธันยดา พรรณเชษฐ์
54 GTE อดิศักดิ์ ศรีศักดิ์นอก พฤติกรรมของแบบจำลองฐานรากตื้นบนดินเหนียวที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเข็มพืดภายใต้แรงกระทำเยื้องศูนย์ พงศกร  พรรณรัตนศิลป์
55 GTE วีระวัฒน์ วรรณกุล กำลังต้านทานแรงเฉือนของดินลมหอบขอนแก่นที่ถูกบดอัดในสภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ โดยวิธีการทดสอบแบบอัดตัวคายน้ำ รัตมณี นันทสาร
56 MAT สืบพงษ์ ตัณฑชน ผลของนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเพสต์จีโอโพลีเมอร์ที่ทำจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง ปริญญา จินดาประเสริฐ
57 GTE วัชร พัฒนาวิวัฒนพร ระบบตรวจการเสียรูปด้วยการสร้างพื้นผิวสามมิติจากภาพสเตอริโอในการทดสอบแรงอัดสามแกน รัตมณี นันทสาร
58 GTE Panha Sariem Adsorption of copper, zinc, and nickel using loesses as adsorbents by column studies Pongsakorn Punrattanasin
59 SUR ภูริทัต แสนสุทธวิจิตร การประยุกต์ใช้การรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ในการรังวัดโครงสร้างอาคาร ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
60 CM Vuthea Min Construction industry of Cambodia towards AEC from concerned public office perspective Narong Leungbooknak
61 SUR ปราชญ์ แสงทองวัฒนากุล การใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมและการขยายตัวของเมืองนครราชสีมา ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
62 TRP เจษฎาภรณ์ ถึงนามลี การศึกษามาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคคมนาคมขนส่งสำหรับเมืองที่กำลังพัฒนา: กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น ธเนศ เสถียรนาม
63 MAT วัชรปัญญา พรมแสน สมบัติของจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าลอยที่ละเอียดต่างกัน วันชัย สะตะ

ผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก

ลำดับ สาขา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 MAT อาภา สธนเสาวภาคย์ ผลการศึกษาความทนทานต่อซัลเฟต และ กรดของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานปริมาณมากและมอร์ต้าจีโอโพลิเมอร์เถ้าหนัก ปริญญา จินดาประเสริฐ
2 GTE ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร การลดการเคลื่อนที่แคพิลลารีเพื่อบรรเทาภัยเนื่องจากดินเค็ม วิชัย ศรีบุญเรือง, เกรียงศักดิ์ ศรีสุข, ดลฤดี หอมดี
3 MAT ศตคุณ เดชพันธ์ Preparation of fly ash and rice husk ash geopolymer ปริญญา จินดาประเสริฐ
4 STR สายันต์ ศิริมนตรี Flexural behaviors of damaged full-scale highway bridge girder strengthened by external post tension จารึก ถีระวงษ์
5 MAT เจริญชัย ฤทธิรุทธ ผลของวัสดุตั้งต้นต่อการหดตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ ปริญญา จินดาประเสริฐ
6 MAT สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ ปริญญา จินดาประเสริฐ
7 GTE ไพโรจน์ ยอดสง่า ความเค้นในดินลมหอบเนื่องจากแรงกระทำต่อเสาเข็ม วัชรินทร์ กาสลัก
8 GTE Tuan Van Nguyen The physical modeling of improved pile foundation under combined loadings Pongsakorn Punrattanasin
9 MAT กรกนก บุญเสริม จีโอโพลีเมอร์จากเถ้าถ่านหินทิ้งผสมยิปซัม ปริญญา จินดาประเสริฐ
10 MAT ชัยชาญ โชติถนอม อิทธิพลของสารปอซโซลานต่อสมบัติของวัสดุซีเมนต์และจีโอโพลีเมอร์ ปริญญา จินดาประเสริฐ, สำเริง รักซ้อน
11 MAT ยุวดี แซ่ตั้ง คอนกรีตพรุนที่ทำจากมวลรวมรีไซเคิลและมวลรวมเบา วันชัย สะตะ, ปริญญา จินดาประเสริฐ
12 MAT พัชรพล โพธิ์ศรี การพัฒนาของคอนกรีตมวลเบา และจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบา ปริญญา จินดาประเสริฐ
13 MAT ธนากร ภูเงินขำ สมบัติของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลีเมอร์และการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม ปริญญา จินดาประเสริฐ
14 STR Panatchai Chetchotisak Probabilistic shear strength prediction and reliability-based design of reinforced concrete deep beam using strut-and-tie model Jaruek Teerawong
15 STR Piyoros Tasenhod Behaviors of reinforced concrete deep beams Jaruek Teerawong
16 GTE นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักของตัวอย่างดินที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พงศกร พรรณรัตนศิลป์