ผังขั้นตอนการทดสอบ


* หมายเหตุ ผู้ขอรับบริการทดสอบวัสดุ ต้องยื่นเอกสารในการทดสอบวัสดุล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันทดสอบจริง