อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ


  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องนักศึกษา ป.โท-ป.เอก
  • ห้อง LAB