ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เป็นอาจารย์ท่านแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments Off on ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เป็นอาจารย์ท่านแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556  ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 สมัย ปี 2538-2546) นักวิจัยดีเด่นระดับทอง 52 ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติและยกย่อง ในความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้นับได้ว่า ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  เป็นอาจารย์ท่านแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับรางวัลนี้
      ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ กล่าว ว่า ตามที่ SCG Cement ได้พิจารณาจัดตั้ง ทุน Chair Professor หรือทุนศาสตราภิชาน ขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติ และยกย่องผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการที่ดีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนเพื่องานวิชาการ เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิชาการ ในการนำความรู้ ทางวิชาการมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศอย่าง ต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการการศึกษาให้มีคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่ง SCG Cement ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผลงานอันโดดเด่นและมีประสบการณ์ระดับแนวหน้าในด้าน วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต อีกทั้งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานที่ทำ โดยมีตำแหน่งที่สำคัญอาทิ เช่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประธานเครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในด้านวิชาการเพื่อมาประยุกต์กับงานของ SCG ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        โดยในโอกาสการรับรางวัลฯในครั้งนี้     ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้ กล่าวว่าถึงความรู้สึกว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลทุนศาสตราภิชาน จากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ บริษัท เอสซีจีฯ ทำให้ตนได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับ บริษัท เอสซีจีฯ และมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่างๆ มากมาย
          สำหรับด้านรางวัล/ความสำเร็จของ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
          พ.ศ. 2534 เหรียญทองการพัฒนาแหล่งน้ำดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
          พ.ศ. 2545 กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
          พ.ศ. 2546 ข้าราชการดีเด่นศรีมอดินแดง รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
          พ.ศ. 2550 เหรียญทองศาสตราจารย์ วิทยา เพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2550 รางวัลคนดีคู่สังคม จากรายการ “คนดีคู่สังคม” UBC
          พ.ศ. 2552 อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปอมท.
          พ.ศ. 2553 นักวิจัยดีเด่นระดับเงินสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2554-57 เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
          พ.ศ. 2555 นักวิจัยดีเด่นระดับทอง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2555 World Rank ลำดับที่ 44 นักวิจัยทางด้านซิเมนต์ Microsoft Academic Rank
          พ.ศ. 2555 นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2555-2557 ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
          รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพสูง ให้บริการวิชาการแก่สังคม และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งบริหารในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย จึงได้วางรากฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับของสังคม ภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้พยายามสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการผลักดันผลงานวิจัยของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง และพยายามกระตุ้นเตือนให้บุคลากรสายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึง ความสำคัญของงานวิจัย
         นอกจากนี้ท่านยังมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ผลงานวิจัยของท่านมีจำนวนมาก และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นต้นแบบของผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน การศึกษาที่สามารถกลับมาเป็นนักวิชาการคุณภาพที่มากด้วยผลงาน จนได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดเป็น ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ด้านวิศวกรรมโยธาคนแรกของประเทศ
         "กระผมขอแสดงความชื่นชมและยินดียิ่งต่อ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ที่ท่านได้มีส่วนอย่างสำคัญในการวางรากฐานงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสร้างความโดดเด่นด้านงานวิจัย และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับรางวัลทุน ศาสตรา ภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 2555-57"
จุฑารัตน์ : ศูนย์วิจัยฯโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน/ข้อมูล จารุณี/รายงานข่าว
ที่มา: http://www.kku.ac.th/news